(1)
N., B. P. R.; S., K.; M., R. R. LOSS OF HEAD DUE TO NON-UNIFORM FLOW THROUGH POROUS MEDIA. ijei 2019, 1, 1-26.